Galway County Council

HomeGA

Cosán an tSuímh...

Bord Fiontair Chontae & Chathair na Gaillimhe Teoranta

Is é Bord Fiontair Chontae & Chathair na Gaillimhe Teoranta an phríomhghníomhaireacht a bhfuil baint aici le comhairle, meantóireacht, oiliúint agus cúnamh airgeadais a chur ar fáil do  ghnólachtaí beaga incháilithe atá bunaithe agus cinn atá nua shocraithe i gCathair agus i gContae na Gaillimhe. Tá tuilleadh eolais i ndáil le critéir agus incháilitheacht ar fáil ar ár láithreán gréasáin

www.galwayenterprise.ie 


Coimisiún Forbartha an Iarthair
Is comhlacht reachtúil é Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) a chuireann forbairt eacnamaíoch agus sóisialta chun cinn i gcontaetha Dhún na nGall, Shligigh, Liatroma, Mhaigh Eo, na Gaillimhe agus an Chláir.
Bíonn baint ag an gCoimisiún le hanailís agus forbairt polasaí, le tionscnaimh réigiúnacha a chur chun cinn agus le feidhmiú Chiste Infheistíochta Choimisiún Forbartha an Iarthair.

http://www.wdc.ie


Lookwest.ie
Tá an láithreán gréasáin seo bunaithe ag Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) chun tú a spreagadh Breathnú Siar le haghaidh áit chónaithe, áit oibre agus áit do ghnó a dhéanamh. Cliceáil na ceannteidil thíos le haghaidh eolas ar Ghnó, ar Fhóillíocht agus ar Chónaí san Iarthair.

http://www.lookwest.ie/Údarás na Gaeltachta

Meallann an tÚdarás infheistíocht chuig an Ghaeltacht agus baineann sé é seo amach ach réimse dreasachtaí a chur ar fáil d’fhiontair nua agus tacaíocht agus cúnamh a chur ar fáil do ghnólachtaí atá ar bun cheana féin.

Cuidíonn an eagraíocht le gnólachtaí agus iad ag forbairt margaí, teicneolaíochtaí, táirgí agus comhaontais straitéiseacha nua trí mheán an taighde agus na forbartha. Feidhmíonn na cuideachtaí atá lonnaithe sa Ghaeltacht i raon leathan earnálacha tráchtála - ina measc, an turasóireacht, próiseáil éisc agus dobharshaothrú, fuinneamh in-athnuaite, bia, na heolaíochtaí saoil, Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide,  déantúsaíocht nideoige, cúrsaí closamhairc agus na meáin dhigiteacha, an ealaín agus ceardaíocht.

www.udaras.ie

FÁS

Cuireann FÁS le scileanna agus cumais dhaoine aonair agus fiontar sa chaoi is gur féidir le hÉire forbairt a thuilleadh mar eacnamaíocht iomaíoch, chuimsitheach agus eolas-bhunaithe. Féachann sé leis seo a dhéanamh trí chláracha ar leith oiliúna agus fostaíochta a sholáthar a oireann do chách.

http://www.fas.ie/ga/

Enterprise Ireland

Is iad an ghníomhaireacht forbartha stáit de chuid na hÉireann atá dírithe ar athrú ó bhonn a dhéanamh ar thionscal na hÉireann.  Is é an bun-mhisean atá acu ná forbairt cuideachtaí Éireannacha den scoth a bhrostú chun seasamh láidir a bhaint amach i margaí domhanda, a mbeidh méadú ar rathúlacht náisiúnta agus réigiúnach mar thoradh air.