X
Is your feedback about?

 
 
 
X
Cad é ábhar d’aiseolais?

 
 
 
X
Please tell us...
What was good about this page?

 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad iad na rudaí maithe a bhain leis an leathanach seo?

 
 
X
Please tell us...
Why did you rate this page average?

 
 
 
X
Please tell us... ga
Why did you rate this page average? ga

 
 
 
X
Please tell us...
What was wrong with this page?

 
 
 
 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad a bhí mícheart leis an leathanach seo?

 
 
 
 
 
 
X
Please tell us...
What was good about the website?

 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad iad na rudaí maithe a bhain leis an láithreán gréasáin seo?

 
 
 
X
Please tell us...
Why did you rate this website as average?

 
 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cén fáth gur thug tú rátáil ‘meánach’ don láithreán gréasáin seo?

 
 
 
 
X
Please tell us...
What was wrong with this website?

 
 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad a bhí mícheart leis an láithreán gréasáin seo?

 
 
 
 
X
Please tell us...
What was good about the service or experience you had?

 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad iad na rudaí maithe a bhí faoin tseirbhís?

 
 
 
X
Please tell us...
Why did you rate your experience as average?

 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cén fáth gur thug tú rátáil ‘meánach’ don taithí a bhí agat?

 
 
 
X
Please tell us...
What was wrong with the service you received?

 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad a bhí mícheart leis an tseirbhís a fuair tú?

 
 
 
X
Contact Details
If you would like a response to your feedback please leave your contact details:

Incorrect email


X
Mionsonraí Teagmhála
Dá mba mhaith leat freagra a fháil ar d’aiseolas, fág do mhionsonraí teagmhála anseo le do thoil

Incorrect email ga


X
Thank you
Your case id is...

X
Go raibh maith agat
Seo a leanas uimhir aitheantais do cháis...

Clár 2017/2018

 

Is clár infheistíochta spriocdhírithe é CLÁR faoina gcuirtear maoiniú ar fáil do thionscadail infreastruchtúir atá ar mhionscála i gceantracha tuaithe ina bhfuil an daonra tite go mór. Is é aidhm CLÁR tacú le forbairt inbhuanaithe na gceantar atá aitheanta faoi CLÁR trí dhaoine a mhealladh le dul ag obair agus ag cónaí iontu.  Feidhmíonn an maoiniú i gcomhar le maoiniú áitiúil agus ar bhonn tosaíochtaí áitiúla aitheanta.

Níl aon fhógra déanta fós maidir le Clár 2018 (10/01/2018)

Ba chóir d'iarratasóir a dheimhniú ar dtús go bhfuil a dtogra laistigh de cheantar atá aitheanta faoi Clár.  Féach an léarscáil thíos, led thoil, agus liosta D.E.D greamaithe leis.

https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2017/04/galway.pdf

https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2017/04/clar-deds-by-county.pdf

Tá fáil ar a thuilleadh eolais faoi Clár agus ar shonraí faoi chláir roimhe seo ar

https://www.chg.gov.ie/rural/rural-development/clar-2016/

CLÁR  Chomhairle Chontae na Gaillimhe 2017

Sa bhliain 2017 chuir Comhairle Chontae na Gaillimhe 22 iarratas ar fad ar aghaidh faoin trí Bheartas an 5 Bealtaine. Díobhsan, ceadaíodh 13 de luach iomlán €519,792.

Fógraíodh go mbeadh gach ceann de na 13 tionscadal a ceadaíodh faoi scéim Clár 2017 do Chontae na Gaillimhe tugtha chun críche nó beagnach críochnaithe faoin 1ú Nollaig 2017, agus go mbeadh an maoiniú iomlán íoctha ag an Roinn faoin am sin. Mar thoradh ar chlár 2017 cuireadh roinnt beartas sábháilteachta bóthair i bhfeidhm ag roinnt láithreacha ag scoileanna sa chontae nó gar dóibh. Mar thoradh air freisin cuireadh caoi ar chlós súgartha Bhéal Átha Ghártha, agus críochnaíodh an obair thógála ar chlóis súgartha i gCill Íomair, san Fhairche, An Baile Mór agus i Mainistir Chnoc Muaidhe. Cuireadh críoch leis an obair laistigh de roinnt míonna ó seoladh an clár.

Beartais CLÁR 2017

Maidir le CLÁR 2017, cuireadh maoiniú ar fáil faoi cheithre bheartas:

Beartas 1:    Tacaíocht do Bheartais Sábháilteachta Scoileanna/ Pobail

Beartas 2:    Láithreacha Spraoi

Beartas 3:    Riachtanais Spriocdhírithe Infreastrúchtúir Pobail

Beartas 4:    Beartas Tacaíochta Chéad-Fhreagartha: Faoin mbeartas seo bhí iarratais le seoladh díreach chuig an Roinn ag eagraíochtaí bunaithe/grúpaí atá ag obair ar bhonn deonach agus atá bainteach le tarrtháil éigeandála/ iarrachtaí Chéad-Fhreagartha.