X
Is your feedback about?

 
 
 
X
Cad é ábhar d’aiseolais?

 
 
 
X
Please tell us...
What was good about this page?

 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad iad na rudaí maithe a bhain leis an leathanach seo?

 
 
X
Please tell us...
Why did you rate this page average?

 
 
 
X
Please tell us... ga
Why did you rate this page average? ga

 
 
 
X
Please tell us...
What was wrong with this page?

 
 
 
 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad a bhí mícheart leis an leathanach seo?

 
 
 
 
 
 
X
Please tell us...
What was good about the website?

 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad iad na rudaí maithe a bhain leis an láithreán gréasáin seo?

 
 
 
X
Please tell us...
Why did you rate this website as average?

 
 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cén fáth gur thug tú rátáil ‘meánach’ don láithreán gréasáin seo?

 
 
 
 
X
Please tell us...
What was wrong with this website?

 
 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad a bhí mícheart leis an láithreán gréasáin seo?

 
 
 
 
X
Please tell us...
What was good about the service or experience you had?

 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad iad na rudaí maithe a bhí faoin tseirbhís?

 
 
 
X
Please tell us...
Why did you rate your experience as average?

 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cén fáth gur thug tú rátáil ‘meánach’ don taithí a bhí agat?

 
 
 
X
Please tell us...
What was wrong with the service you received?

 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad a bhí mícheart leis an tseirbhís a fuair tú?

 
 
 
X
Contact Details
If you would like a response to your feedback please leave your contact details:

Incorrect email


X
Mionsonraí Teagmhála
Dá mba mhaith leat freagra a fháil ar d’aiseolas, fág do mhionsonraí teagmhála anseo le do thoil

Incorrect email ga


X
Thank you
Your case id is...

X
Go raibh maith agat
Seo a leanas uimhir aitheantais do cháis...

Gaillimh Iarthar na hÉireann: Réigiún Gastranamaíochta na hEorpa 2018

Tá Gaillimh ainmnithe go hoifigiúil mar Réigiún Gastranamaíochta na hEorpa 2018, an chéad réigiún in Éirinn ar ar bronnadh
an t-ainmniúchán seo. Cuireann an gradam Réigiún Gastranamaíochta na hEorpa deis iontach ar fáil do Ghaillimh tógáil ar
an gclú mór agus ar an dea-cháil atá uirthi cheana féin mar cheann scríbe turasóireachta, trína próifíl a neartú tuilleadh, sa
bhaile agus, rud atá an-tábhachtach, thar lear.

Tá fás mór tagtha ar chlú na hÉireann mar cheann scríbe do bhia agus mar thír a tháirgeann bia ardcháilíochta. Bhí baint
mhór ag Gaillimh leis sin. Is iontach an áit í le cuairt a thabhairt uirthi agus le cónaí inti, mar gheall ar bhialanna den chéad
scoth, péire de bhialanna na hÉireann a bhfuil réalta Michelin acu ina measc, agus an líon ard bialann ardcháilíochta eile a
úsáideann táirgí áitiúla ardchaighdeáin, chomh maith le tírdhreach álainn, fáilteachas nach féidir a shárú, an oidhreacht,
an cultúr agus na daoine.

Is deis iontach atá san ainmniúchán chun tacaíocht láidir a chur ar bun agus chun cláir a fhorbairt arb é is aidhm leo tógáil
ar láidreachtaí na n-earnálacha Bia; Talmhaíochta; Turasóireachta; Mara; Cruthaitheachta agus Ealaíon trí na páirtithe go
léir a oibríonn iontu agus a bhfuil an aidhm chéanna acu, a thabhairt le chéile. Cuirfidh an clár Réigiún Gastranamaíochta na
hEorpa le geilleagar réigiún na Gaillimhe agus le cruthú post ar fud earnálacha agus tionscal éagsúla. Cé go mbaineann an
t-ainmniúchán le 2018, bliain ina dtionólfar clár imeachtaí de chuile chineál ar feadh na bliana, ó thacú le gnónna, go
ceiliúradh pobail, agus ó chomhdhálacha go siompóisiamaí, tá obair ar bun cheana féin chun tionscadail a thabhairt chun
críche a thacóidh leis na príomhréimsí fócais agus a mbeidh tionchar fadtéarmacha acu.
Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig: www.galwaygastronomy.ie 

Bain sult as Féile Bia na Gaillimhe 2017 agus bí cinnte go bhfillfidh tú le sult a bhaint as a bhfuil le fáil i gContae agus i
gCathair na Gaillimhe ó thaobh na gastranamaíochta agus féasta a mhúsclóidh na céadfaí.