Is cineál dramhaíola atá i nDramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach (DTLL) a dtagann aon ghaireas leictreachais nó leictreonaice atá briste nó imithe ó rath i gceist leis. Tá réimse leathan earraí san áireamh leis mar ríomhairí, printéirí agus meaisíní faics, innill níochána, cuisneoirí agus eile.
Áirítear deich gcinn d’aicmí dramhaíola mar DTLL:
• Mórfhearais tí
• Mionfhearais tí
• Trealamh TE & teileachumarsáide
• Trealamh tomhaltóirí
• Trealamh solais
• Uirlisí leictreacha agus uirlisí leictreonacha
• Bréagáin, fearas fóillíochta agus fearas spóirt
• Fearais leighis
• Trealamh monatóireachta agus rialaithe
• Fearas dáiliúcháin uathoibreach

An Tomhaltóir Tís
Cá háit is féidir liom DTLL a thabhairt lena athchúrsáil?
Sa chás go bhfuil fearas nó trealamh nua leictreach nó leictreonach ceannaithe agat, tá dlite ar an miondíoltóir nó ar an soláthraí an seanfhearas nó an seantrealamh atá ar aon dul leis an bhfearas nó an trealamh atá tú a cheannach, a ghlacadh uait saor ó tháille, bunaithe ar an líon céanna agus an cineál céanna a bheith i gceist.
Sa chás go bhfuil spás díolacháin TLL ag an miondíoltóir is fairsinge ná 400m2, ní mór don mhiondíoltóir soláthar a dhéanamh do threalamh a ghlacadh ar bhonn a haon in aghaidh a náid (i.e. ní gá go mbeadh aon trealamh nua á cheannach).
Údaráis Áitiúla Tá dlite ar údaráis áitiúla freisin ábhar DTLL tís a ghlacadh saor ó tháille ó dhaoine den phobal ag na hIonaid Athchúrsála.  Is maidir le hábhar teaghlaigh amháin a chuirtear an tseirbhís sin ar fáil.
An Tomhaltóir Gnó
Sa chás gur mian le gnólacht ábhar DTLL a dhiúscairt, ní mór socrú a dhéanamh le bailitheoir dramhaíola príobháideach nó le hionad dramhaíola.  Níl ceangailte ar Údarás Áitiúil glacadh le DTLL idirghnólachtaí (B2B). Tugtar faoi deara gur saoráidí príobháideacha atá ceadaithe/ceadúnaithe amháin ba chóir do ghnólacht a úsáid i ndáil le dramhábhar leictreach nó leictreonach a dhiúscairt.

Lucht Miondíolacháin - Cad is gá do mhiondíoltóirí a bheith ar an eolas ina leith?
• Faoi na Rialacháin ní mór do gach miondíoltóir a chuireann TLL agus cadhnraí gluaisteáin agus/nó tionsclaíochta ar fáil clárú mar mhiondíoltóir leis an Údarás Áitiúil (€200) nó leis an Scéim Comhlíonta (saor ó tháille) atá i bhfeighil na gcúrsaí sin sa cheantar.
• Ní mór gach áitreabh miondíolacháin faoi leith a chlárú.  Is coinníoll faoi leith an ceangal go ndéanfadh miondíoltóir clárú seachas go ndéanfadh Táirgeoir clárú.
• Bíonn dualgais eile ar Mhiondíoltóirí TLL agus Cadhnraí faoi na Rialacháin maidir le DTLL agus na rialacháin maidir le cadhnraí, ina measeolas faoi phraghsanna a chur ar taispeáint i ndáil le costais  a ghabhann le bainistíocht timpeallachta maidir le DTLL


Breis eolais ar fáil thíos
http://www.weeeireland.ie
RIALACHÁIN AN AONTAIS EORPAIGH (DRAMHTHREALAMH LEICTREACH AGUS LEICTREONACH) 2014

Treoir maidir le DTLL do lucht Miondíolacháin
Bileog do lucht Miondíolacháin maidir le cadhnraí agus DTLL
Foirm Iarratais WEEE